Spracovanie osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť FALLENS AIRSOFT s.r.o., IČO 17496501, so sídlom Na Bezděkově 1738, Benešov, 2656 01 (ďalej len: "prevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje správcu sú

 • adresa: Na Bezděkově 1738, Benešov, 2656 01
 • email: info@fallens-airsoft.cz
 • telefón: +420 605 312 553

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

3. Ak ste nám dobrovoľne udelili súhlas, správca spracúva váš e-mail a dátum udelenia súhlasu na zasielanie obchodných oznámení o tovare ponúkanom v e-shope www.fallens-airsoft.cz.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

- spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

- Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete zasielať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely môžeme spoločnosti Heureka.cz odovzdávať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.

3. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR.

IV. Obdobie uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje

 • Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • V prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení sa e-mail uchováva 5 rokov.

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • zapojení do dodávok tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy.
 • poskytovanie marketingových služieb.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Cookies

1. Správca na tejto webovej stránke používa súbory cookie, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky, cielenie reklamy, prispôsobenie zobrazenia webovej stránky www.fallens-airsoft.cz.

Súbory cookie na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Súbory cookie na cielenie reklamy sa spracúvajú na základe vášho súhlasu.

2. Údaje získané prevádzkovateľom týmto spôsobom môžu byť sprístupnené iným spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem spoločností Google a Seznam.

3. Webovú lokalitu možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov webovej lokality.

4. Zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov webovej stránky sa aktivuje na základe iniciatívy návštevníka webovej stránky vyjadrenej aktívnym zaškrtnutím možnosti "Rozumiem" po upozornení v spodnej časti webovej stránky, ktoré znie: "Táto webová stránka používa na analýzu a prevádzku súbory cookie, používaním tohto e-shopu súhlasíte s používaním súborov cookie."

5. Súhlas so zhromažďovaním údajov cookies na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení príslušného internetového prehliadača.

6. Zhromaždené súbory cookie spracováva predovšetkým služba Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

7. Zhromaždené súbory cookie potom používa spoločnosť Google Inc. v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

VII. Vaše práva

1. Podľa podmienok GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR
 • právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok

2. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Žiadosť o vymazanie osobných údajov

Ak chcete vymazať svoje osobné údaje z našej webovej stránky shop.fallens-airsoft.cz, pošlite prosím nižšie uvedený vyplnený text na info@fallens-airsoft.cz.

Označenie adresáta:
FALLENS AIRSOFT s.r.o.
Na Bezděkově 1738
Benešov 256 01
IČO: 17496501

V súlade s článkom 17 GDPR vás žiadam o vymazanie mojich osobných údajov. Domnievam sa, že spracúvate moje osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s GDPR. Protiprávnosť vášho konania vidím najmä v tom, že: (opis závadného konania).................................................

Žiadam Vás preto o vymazanie mojich osobných údajov, ktoré spracúvate, a o potvrdenie, že sa tak stalo. Požadovanú správu prosím zašlite na adresu: ..............................

Meno a priezvisko dotknutej osoby

X. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.